fbpx

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op ééndaagse activiteiten, georganiseerd door Motoduro. Voor zover meerdaagse reizen of activiteiten (met overnachting) worden georganiseerd gelden de algemene verkoopsvoorwaarden van een erkende reisorganisatie waarmee Motoduro een samenwerkingsverband heeft afgesloten en die door Motoduro aan de deelnemer ter kennis zullen worden gebracht.

2. Begrippen

 • Activiteiten: alle door Motoduro georganiseerde ééndaagse uitstappen, ritten, cursussen, trainingen, initiaties en evenementen voor en met motorrijders.
 • Deelnemer: elke motorrijder die zich inschrijft en deelneemt aan de door Motoduro georganiseerde activiteiten en in het bezit is van een geldig rijbewijs, inschrijvingsbewijs en de vereiste verzekeringen voor zijn of haar motor.
 • Inschrijvingsgeld: de som die door Motoduro aan de deelnemer wordt doorgerekend voor de organisatie van een activiteit.
 • Instructeur: een door Motoduro aangestelde begeleider die instaat voor de praktische organisatie van de door Motoduro georganiseerde activiteiten en die zowel een beroepsinstructeur als een vrijwilliger kan zijn.
 • Motoduro: de handelsbenaming van de organisator van de hier bedoelde activiteiten voor en met motorrijders, beheerd door Ruben LOBBES, wonende te Pol Devischstraat 42, 9050 Ledeberg (ondernemingsnummer: BE0872.411.763).
 • Motor: elk tweewielig motorvoertuig met een cilinderinhoud van minstens 125 cc.

3. Aanvaarding algemene voorwaarden

Door inschrijving en deelname aan een activiteit van Motoduro verklaart de deelnemer zich akkoord met onderhavige algemene voorwaarden en
voldoende op de hoogte te zijn van de activiteit waaraan wordt deelgenomen.

Alle informatie over een activiteit is steeds terug te vinden op de website van Motoduro: www.motoduro.be.

4. Deelnemingsvoorwaarden en persoonlijke uitrusting

Aan activiteiten van Motoduro kan enkel en alleen worden deelgenomen als de deelnemer beschikt over een eigen, behoorlijk uitgeruste, rijwaardige motor, die voldoet aan alle wettelijke vereisten en zelf beschikt over een voldoende rijvaardigheid.

De deelnemer moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, een inschrijvingsbewijs en de vereiste verzekeringen voor de motor.

De deelnemer moet beschikken over aangepaste kledij en persoonlijke bescherming (zoals een helm, motorkledij met voldoende lichaamsbescherming, aangepaste motorlaarzen en handschoenen, edm.).

Vermits een deelname aan de activiteiten van Motoduro een fysieke inspanning vergt en voornamelijk gericht is op off-road rijden, moet de deelnemer in een goede gezondheidstoestand verkeren. Om elk risico en de mogelijks daaruit voortvloeiende schade, van welke aard ook (voor, tijdens of na de door MOTORDURO georganiseerde activiteit), te voorkomen, is de deelnemer verplicht, uit eigen beweging, op voorhand alle nuttige en noodzakelijke informatie betreffende zichzelf of zijn motor, aan Motoduro ter kennis te brengen.

5. Engagement Motoduro

Motoduro engageert zich ertoe alle gerede inspanningen te leveren om de organisatie van haar activiteiten vlekkeloos en correct te laten verlopen. Dit engagement is te kwalificeren als een middelenverbintenis. Dit is een verbintenis waarbij de verplichting van Motoduro erin bestaat om naar best vermogen te handelen, zonder dat een resultaat wordt gegarandeerd.

Motoduro kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen en/of aanpassingen op/van het door haar vooropgestelde programma, om welke reden dan ook. Motoduro behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het aan de deelnemers aangekondigde programma te wijzigen, zelfs af te gelasten (bvb. ingevolge overmacht, weersomstandigheden, terrein- of trajectbelemmeringen, edm.), zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld. Door inschrijving verklaart de deelnemer zich hiermee akkoord.

Afgelastingen zullen in de mate van het mogelijk tijdig aan de deelnemer worden meegedeeld. Als een tijdige mededeling, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, zal de deelnemer Motoduro niet aansprakelijk kunnen stellen en kan door de deelnemer geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld worden geëist.

6. Engagement deelnemer

De deelnemer dient de aanwijzingen van Motoduro en/of haar instructeur(s) stipt op te volgen, dit zowel voor, tijdens als na de door Motoduro georganiseerde activiteiten.

De deelnemer verbindt zich ertoe de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen, zowel voor zichzelf als voor anderen.
De deelnemer zal de wegcode en alle verkeersregels respecteren en respect betonen voor de natuur, andermans eigendom en andere weggebruikers en/of organisaties.

De deelnemer dient steeds voorrang verlenen aan zwakke weggebruikers, zoals fietsers, wandelaars, ruiters, enz. en dient alle voorzorgen te nemen om andere weggebruikers of bewoners/eigenaars van eventuele private terreinen waarover wordt gereden, niet te storen of in gevaar te brengen.

7. Aansprakelijkheden

Elke deelnemer neemt geheel op eigen verantwoordelijkheid en eigen risico deel aan een door Motoduro georganiseerde activiteit. De deelnemer verbindt zich er voorts toe Motoduro en/of haar instructeur(s) niet aansprakelijk te stellen voor welkdanige schade die door de deelnemer aan wie of wat dan ook wordt berokkend, ongevallen en/of letsels of verwondingen die de deelnemer zouden overkomen of oplopen voor, tijdens of na een door Motoduro georganiseerde activiteit, beschadigingen aan de motor (en alle toebehoren, waaronder ook kledij) van de deelnemer.

De deelnemer zal Motoduro en/of haar instructeur(s) bovendien niet aansprakelijk (kunnen) stellen voor enige actie of nalatigheid die door hen zou worden begaan.

8. Betalingsvoorwaarden

De deelnemer zal ruimschoots voor de aanvang van elke door Motoduro georganiseerde activiteit worden uitgenodigd het inschrijvingsgeld te vereffenen, op de door haar aangegeven wijze.

De deelnemer, die zich inschrijft voor een door Motoduro georganiseerde activiteit, dient de daaropvolgende betalingsuitnodiging te voldoen binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van de factuur. Indien deze factuur niet tijdig is vereffend, wordt de inschrijving geacht van rechtswege en zonder verdere verwittigingen, herinneringen of aanmaningen te zijn geannuleerd.

Onverminderd bovenstaande betalingsregeling dient elke inschrijving hoe dan ook te zijn betaald voor de aanvang van de door Motoduro georganiseerde activiteit.

9. Registratie routes en trajecten

De deelnemer stemt ermee in de door Motoduro uitgestippelde routes of trajecten niet te registreren (bijvoorbeeld door gebruik van een navigatie-, GPS- of welkdanig ander systeem). Bij aanvang van elke activiteit worden eigen navigatie- of registratiesystemen uitgeschakeld. Het gebruik van navigatie- of welkdanige registratiesystemen dan ook, met als bedoeling het kopiëren van de door Motoduro uitgestippelde routes of trajecten, heeft onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer tot gevolg en zal gerechtelijk worden vervolgd, als diefstal van bedrijfsgegevens.

10. Vroegtijdige beëindiging van een activiteit

Indien de deelnemer, om welke redenen ook, de door Motoduro georganiseerde activiteit zelf vroegtijdig onderbreekt of stopzet, kan hij of zij geen aanspraak maken op een gedeeltelijke of volledige teruggave van het door hem of haar betaalde inschrijvingsgeld.

Het inschrijvingsgeld dat aan Motoduro is betaald, blijft definitief door Motoduro verworven. De deelnemer verklaart zich hiermee akkoord door het enkele feit van de inschrijving op de door Motoduro georganiseerde activiteiten.

11. Uitsluiting en weigering van deelname

Motoduro behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren of uit te sluiten, om welke reden dan ook, zowel voor, tijdens als na de door haar georganiseerde activiteit. Een deelnemer zal bijvoorbeeld worden geweigerd of uitgesloten van een door Motoduro georganiseerde activiteit indien de deelnemer

 • op het moment van de aanvang van de activiteit het inschrijvingsgeld nog niet heeft betaald,
 • zich kennelijk negatief gedraagt ten opzichte van andere deelnemers of derden,
 • niet beschikt over een rijwaardige motor of aangepaste kledij,
 • niet beschikt over het vereiste inschrijvings-, verzekerings- of rijbewijs,
 • niet in goede gezondheidstoestand verkeerd,
 • de door Motoduro uitgestippelde routes of trajecten registreert,
 • onderhavige algemene voorwaarden niet respecteert.

Indien een deelnemer wordt uitgesloten kan geen teruggave van het inschrijvingsgeld worden gevraagd. Het inschrijvingsgeld dat aan Motoduro is betaald, blijft definitief door Motoduro verworven. De deelnemer verklaart zich akkoord met deze uitsluitingsgronden, door het enkele feit van de inschrijving op de door Motoduro georganiseerde activiteiten.

12. Privacy

Alle persoonlijke gegevens van de deelnemer zijn uitsluitend bestemd voor het interne gebruik van Motoduro en zullen in geen enkel geval aan derden worden meegedeeld.

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft elke deelnemer het recht om zijn of haar persoonsgegevens kosteloos te laten verbeteren, wijzigen of verwijderen. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met Motoduro (p/a Rubben Lobbes, Pol Devischstraat 42, 9050 Ledeberg of per email: ruben@motoduro.be).

13. Geschillen

Onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Ingeval van geschillen omtrent deze algemene voorwaarden of de door Motoduro georganiseerde activiteiten, zelfs al zouden deze buiten het Belgische grondgebied plaatsvinden, zijn de rechtbanken van het rechtsgebied Gent exclusief bevoegd.

Blijf op de hoogte van reizen en aanbiedingen

Hou je evenveel van off-road rijden als wij? Schrijf je dan snel in om op de hoogte te blijven van komende reizen en aanbiedingen. En wees gerust, wij houden ook niet van spam!